GRATIS FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGER I NORGE.

OVER 4,000 5-STJERNERS ANMELDELSER

TA KEDJEFRAGEN OCH FÅ 15% EXTRA RABATT

Introduktion

Detta köp regleras av nedanstående standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet. Med konsumentköp avses här försäljning av varor till en konsument som inte huvudsakligen agerar som ett led i en kommersiell verksamhet, samt när säljaren agerar i kommersiell verksamhet med försäljning av varor över internet. Kontraktet har upprättats och rekommenderats för användning av Konsumentombudsmannen.

Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Avtalsvillkoren är inte att förstå som någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handeln. Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än vad som framgår av dessa försäljningsvillkor.

I de fall avtalet inte direkt ger lösningen på ett problem ska avtalet kompletteras med relevanta lagbestämmelser.

1. Avtalet

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren lämnar om köpet i beställningslösningen i webbutiken (inklusive bland annat information om varans art, kvantitet, kvalitet, övriga egenskaper, pris och leveransvillkor för varorna ), all direkt korrespondens mellan parterna (till exempel e-post) samt dessa försäljningsvillkor.

Vid konflikt mellan de uppgifter som säljaren lämnat om köpet i beställningslösningen i nätbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i försäljningsvillkoren, direkt korrespondens mellan parterna och de uppgifter som lämnats i beställningen lösning har företräde framför försäljningsvillkoren, så länge den inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parterna

Säljare

  • Ntopia Hassen
  • Flåestadveien 95, 1415 Oppegård
  • E-POST: support@icefromnorth.no
  • ORGANISATIONSNUMMER: 927 350 769

Köpare är den person som gör beställningen.

3. Priser

Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar mervärdesskatt.

Information om de totala kostnader köparen ska betala, inklusive alla skatter (mervärdesskatt, tull etc.) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgift, emballage etc.) samt specifikation av de enskilda delarna i totalpriset , anges i beställningslösningen innan beställningen görs.

4. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens beställning mottagits av säljaren.

En part är dock inte bunden av avtalet om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att det fanns ett sådant fel.

5. Orderbekräftelse

När säljaren mottagit köparens beställning ska säljaren bekräfta beställningen utan onödigt dröjsmål genom att skicka en orderbekräftelse till köparen.

Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen stämmer överens med beställningen med avseende på kvantitet, produkttyp, pris etc. Om det finns en diskrepans mellan beställning och orderbekräftelse bör köparen kontakta säljaren så snart som möjligt .

6. Betalning

(1) Se lagen den 19 juni 1969 nr 66 om mervärdesskatt 16 §.

(2) Ett kreditkort är ett betalkort där avräkning för köpet sker i efterhand genom att kreditgivaren (kreditkortsföretaget) skickar en faktura med krav på betalning till kortinnehavaren.

(3) Ett betalkort är ett betalkort kopplat till ett inlåningskonto. Användning av kortet innebär att användarens konto debiteras och beloppet överförs till betalningsmottagarens konto.

Vid betalning med kreditkort gäller lagen om kreditköp mm. (5).

Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kommer kortet att debiteras när beställningen görs.

Vi erbjuder betalning via Vipps och genom Klarna. Se separata villkor för Klarna här .

För Klarna-fakturor med 30 dagars betalningsfrist:

Fakturan utfärdas till köparen vid avsändning av varan. Förfallodatumet måste sättas till minst 14 dagar från det datum köpare tar emot försändelsen. Här hittar du Klarnas fakturavillkor.

För Klarna delbetalning eller konto:

Finns ett separat betalningsalternativ i kassan. Klarna Konto är en kreditram från Klarna som ger konsumenter möjlighet att betala sina köp i månatliga avbetalningar på 1/24 (minst 95 NOK) av det totala beloppet. Du hittar mer information om Klarna Konto, samt allmänna fakturavillkor och standardiserad europeisk information om konsumentkredit här . Du kan kontakta Klarna Kundtjänst här .

Om säljaren har ett särskilt behov av att kräva förskottsbetalning av köparen, till exempel vid tillverkningsköp, kan säljaren kräva detta.

Köpare under 18 år kan endast betala direkt när säljaren levererar varan eller när varan levereras mot postförskott. (6)

7. Leverans mm

Leverans av varan från säljaren till köparen sker på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges i beställningslösningen i webbutiken. Normal leveranstid är från 5-8 arbetsdagar. Tiden beror på var i landet paketet ska skickas, varifrån paketet skickas, vilken tid på dygnet och vilken veckodag paketet skickas. Detta gäller inte specialbeställningar (Custom) som utformas efter köparens önskemål, de har en leveranstid på ca 25 arbetsdagar.

Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen inom skälig tid och senast 30 dagar efter beställning från kund. Om säljaren ska se till att varan skickas till köparen är han skyldig att låta transportera varan till destinationen på lämpligt sätt och under normala förhållanden för sådan transport. Bestämmelseorten är hos köparen, om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

8. Varans risk

Risken för varan övergår till köparen när varan har övertagits av köparen i enlighet med avtalet. Om leveranstiden har kommit och köparen underlåter att ta över en vara som ställts till hans eller hennes förfogande enligt avtalet, står köparen ändå risken för förlust eller skada på grund av varans egenskaper.

9. Ångerrätt

Köparen kan häva köpet av varan enligt bestämmelserna i ångerrättslagen (7). Ångerrätten innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning även om det inte är något fel på den och även om den inte har levererats.

Köparen ska underrätta säljaren om utnyttjandet av ångerrätten inom 14 dagar efter det att varan, föreskriven information om ångerrätt och ångerrättsblankett mottagits. Om köparen får ångerrättsblanketten och nödvändig information vid ett senare tillfälle än när varan levereras, börjar ångerfristen att löpa från den dag då köparen får ångerrättsblanketten och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller ångerrättsblankett löper ångerfristen fortfarande ut 3 månader efter att varan mottagits. Om köparen inte alls har fått information om ångerrätten är fristen 1 år.

Meddelandet från köparen till säljaren om utnyttjande av ångerrätten bör av bevisskäl vara skriftligt (blankett för ångerrätt, e-post eller brev) och det ska innehålla information om hur köparen vill returnera varan till säljaren.

Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras till säljaren inom skälig tid. Säljaren är skyldig att återbetala hela köpeskillingen till köparen inom 14 dagar från den dag då säljaren tar emot varan eller inkassosedeln eller varan ställs till säljarens förfogande. Säljaren kan inte fastställa avgifter för köparens utnyttjande av ångerrätten, men säljaren kan kräva att köparen står för kostnaderna för retursändningen.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Varan ska fortfarande kunna återlämnas till säljaren i ungefär samma skick och kvantitet som den var i när köparen tog emot den. Köparen bör returnera varan till säljaren i originalförpackningen om detta är möjligt.

Köparen kan inte ångra köp av varor som snabbt försämras, varor som till sin natur inte kan returneras såsom t.ex. digitala produkter, presentkort, eller på ljud- och bildinspelningar (inklusive cd-skivor, dvd-skivor) eller datorprogram där förseglingen har brutits. Det sistnämnda undantaget gäller endast om säljaren tydligt har angett förutsättningarna för upphävandet av ångerrätten på förseglingen.

Köparen kan inte ångra köp av varor som är specialbeställningar, varor som är skräddarsydda enligt kundens specifikationer eller produkter som graveras på egen begäran och är under "custom"-kollektionen.

10. Undersökning av godset

När köparen tar emot varan rekommenderas att denne i rimlig omfattning undersöker om den är i enlighet med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den i övrigt har fel.

Om varan inte stämmer med beställningen eller har defekter ska köparen meddela säljaren vid reklamation, jfr avtalets punkt 11.

Vid köp av smycken med flera små diamanter:

Ett diamantsmycke kan bestå av en stor diamant eller flera små. På små diamanter i storleken 0,005 ct (1 mm) – 0,05 ct (2,4 mm) kan det förekomma avvikelser på 5-10% på kvaliteten uppåt eller nedåt. Kvaliteten kommer inte att avvika mer än max 1 betyg.

11. Klagomål vid brist och tidsfrist för anmälan av reklamation vid försening

Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att han eller hon upptäckt det meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande.

Fristen får aldrig vara kortare än två månader från det att konsumenten upptäckte felet. Reklamation ska ändå göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre är reklamationsfristen fem år.

Vid dröjsmål ska krav framställas till säljaren inom skälig tid efter det att leveranstiden inkommit och varan inte har levererats.

Om varan är betald med kreditkort kan köparen även välja att annonsera och skicka reklamationer direkt till kreditgivaren (kreditkortsföretaget). (8)

Meddelandet till säljaren eller kreditgivaren bör vara skriftligt (e-post eller brev).

12. Köparens rättigheter vid dröjsmål

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och kräva ersättning av säljaren.

Uppfyllelse: Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället kan köparen behålla köpet och sätta en skälig tilläggsfrist för fullgörande från säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Om svårigheterna försvinner inom skälig tid kan konsumenten kräva fullgörande.

(8) Lag den 21 juni 1985 nr 82 om kreditköp m.m. 8 §.

Uppsägning: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren inte levererar varan inom den ytterligare fullgörandefrist som köparen har satt. Köparen kan ändå inte häva avtalet medan tilläggsfristen löper, om inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att fullgöra inom tidsfristen.

Ersättning: Köparen kan även kräva ersättning för förluster han eller hon lider till följd av förseningen från säljarens sida, jfr 24 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla krav till säljaren vid reklamation, jfr punkt 11 i detta avtal.

13. Köparens rättigheter vid fel

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida kan köparen enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och kräva ersättning av säljaren.

Rättelse eller omleverans: Om varan har ett fel kan köparen kräva att säljaren rättar till felet eller återlevererar motsvarande vara. Säljaren kan invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader.

Säljaren ska utföra rättelse eller omleverans inom skälig tid. Rättelse eller omleverans ska ske utan kostnad för köparen, utan risk för att köparen inte kan stå för sina utgifter och utan väsentlig olägenhet för köparen. Säljaren kan inte göra mer än två försök till rättelse eller omleverans för samma fel, om det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen varken kräver rättelse eller omleverans, kan säljaren erbjuda rättelse eller omleverans om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren ombesörjer sådan rättelse eller omleverans kan köparen inte kräva prisavdrag eller hävning.

Prisrabatt: Om felet inte åtgärdas eller omlevereras kan köparen kräva proportionell prisrabatt.

Hävning: Istället för prisavdrag kan köparen häva avtalet, utom när felet är oväsentligt.

Ersättning: Köparen kan även kräva ersättning för ekonomisk skada han eller hon lider till följd av att varan har ett fel, jfr 33 § konsumentköplagen.

Köparen ska anmäla reklamationer till säljaren vid reklamation, jfr detta avtals punkt 11. Reglerna om reklamation gäller utöver, och oberoende av, reglerna om ångerrätt och eventuella garantier från säljaren. .

14. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse

Om köparen inte betalar eller fullgör övriga förpliktelser enligt avtalet, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. omständigheterna, undanhålla varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt och ersättning från köparen. Säljaren kan även, beroende på omständigheterna, kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgifter och avgifter för ej förskottsbetalda ej uthämtade varor.

Fullgörande: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen (fullgörande). Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Uppsägning: Vid väsentlig betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan inte ångra sig efter att köpeskillingen har betalats.

Säljaren kan även häva köpet om köparen inte betalar inom skälig tilläggsfrist för fullgörande som säljaren har satt. Säljaren kan dock inte ångra medan tilläggstiden löper, om inte köparen har sagt att han eller hon inte vill betala.

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning av köparen för ekonomisk skada han eller hon lider till följd av köparens avtalsbrott, jfr 46 § konsumentköplagen.

Dröjsmålsränta/inkassoavgift: Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva dröjsmålsränta på köpeskillingen enligt lagen om dröjsmålsränta. (9) Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till inkasso, varvid köparen kan bli ansvarig för avgifter enligt lagen om inkassoverksamhet och annan indrivning av förfallen penning. påståenden. (10)

Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor: Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift på 99 NOK + returfrakt från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år. (11)

15. Garanti

En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens reklamations- och reklamationsrätt vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 12 och 13.

16. Personuppgifter (12)

Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Personuppgifter om köpare under 15 år kan inte erhållas om inte säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personuppgifter får endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

Säljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett väsentligt behov av säker identifiering och sådan insamling är nödvändig.

(9) Lag den 17 december 1976 nr 100 om dröjsmålsränta.

(10) Lag den 13 maj 1988 nr 26 om inkassoverksamhet och annan indrivning av förfallna penningfordringar.

(11) Avgifter kan inte tas ut av personer under 18 år, eftersom de inte kan ådra sig skuld, jfr. Sektion 2.

(12) Se lag den 14 april 2000 nr 31 om behandling av personuppgifter.

Om säljaren vill använda köparens personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka till köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att fullfölja avtalet, måste säljaren inhämta köparens samtycke vid avtalets ingående. Säljaren ska ge köparen information om vad personuppgifterna ska användas till och om vem som ska använda personuppgifterna. Köparens samtycke ska vara frivilligt och ges genom en aktiv handling, till exempel genom att kryssa i rutan.

Köparen ska enkelt kunna kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post, om han eller hon har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon vill att säljaren ska radera eller ändra personuppgifterna.

17. Konfliktlösning

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Köparen kan kontakta Konsumentrådet för att få hjälp i eventuell tvist med säljaren. Om en förlikning inte uppnås efter medling i Konsumentrådet kan parterna skriftligen begära att Konsumentrådet hänskjuter tvisten till Konsumenttvistnämnden. (13) Beslut från konsumenttvistekommittén är juridiskt bindande fyra veckor efter delgivningen. Innan beslutet är lagakraftvunnet kan parterna genom att ge in en stämning till Konsumenttvistenämnden väcka beslutet till tingsrätten.

(13) Se lagen den 28 april 1978 nr 18 om handläggning av konsumenttvister.

Kundvagn

Inga fler produkter finns att köpa

Din varukorg är just nu tom.